Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Abdullah Haluk ŞİRİN

“ Abdullah Haluk ŞİRİN” Locations

About “ Abdullah Haluk ŞİRİN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (2005)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı (2012)

Mesleki Deneyim

Develi HMK Devlet Hastanesi, Kayseri, Genel Cerrahi Uzmanı Kemalpaşa Devlet Hastanesi, İzmir, Genel Cerrahi Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Araştırma Görevlisi

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

AH Sirin, S Sökmen, SM Ünlü, H Ellidokuz, S Sarıoğlu The prognostic value of tumor budding in patients who had surgery for rectal cancer with and without neoadjuvant therapy Tech Coloproctol Nisan 2019;23(4):333-42. SO Aksoy, T Ünek, Aİ Sevinç, B Arslan, H Şirin, ZS Derici, H Ellidokuz, Ö Soğol, C Ağalar, İ Astarcıoğlu Comparison of Resection and Liver Transplant in Treatment of Hepatocellular Carcinoma Exp Clin Transplant 28 Ocak 2018. S Sökmen, Ç Ulukuş, H Şirin, H Ellidokuz, S Sarıoğlu, M FuzunRektum Kanserinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Reseptörü-3 (VEGFR-3) Ekspresyonunun Prognostik Etkisi, 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya, Sözel Bildiri H Şirin, U Özgen, N Ersöz, M İnce, N Demirkan, Ö Sağol, Ssarıoğlu, H Ellidokuz, S Demirbaş, U Sungurtekin, S Sökmen, M Fuzun Rektum Kanserinde Perinöral İnvazyon’unun Prognostik Önemi, 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya, Sözel Bildiri A Sirin, S Sokmen, M Unlu, N Arslan, H Ellidokuz, A Canda, S Sarıoglu, M Fuzun The Prognostic Impact of Tumor Budding and its Relationship with Neoadjuvant Chemoradiothrapy in pT2N0 and pT3N0 Rectal Cancer, 2014 American Society of Colon and Rectal Surgeons Annual Meeting,17-21/05/2014, Florida, United States, Poster Presentation N Arslan, C Terzi, G Atasoy, T Altıntas, A Sirin, M Hacıyanlı, A Canda Effect of Triclosan Coated Sutures on Surgical Site Infection Rate in Pilonidal Sinus Disease: Single Blinded Randomized Trial, 2014 American Society of Colon and Rectal Surgeons Annual Meeting,17-21/05/2014, Florida, United States, Poster Presentation A Sirin, S Sokmen, N Arslan, M Unlu, T Bisgin, H Ellidokuz, S Sarıoglu, M Fuzun The Prognostic Value of Tumor Budding in patients with locally advanced Rectal Cancer after Neoadjuvant Chemoradiothrapy, 2014 American Society of Colon and Rectal Surgeons Annual Meeting,17-21/05/2014, Florida, United States, Poster Presentation Sirin Abdullah Haluk, Sokmen Selman, Sarıoglu Sulen, Canda Aras Emre, Arslan Baha, Ellidokuz Hulya The Prognostic Value of Tumor “Budding” in Patients with Locally Advanced Rectal Cancer after Neoadjuvant Chemoradiotherapy, Hellenic-Turkish Summer School in Advanced Surgical Oncology,6-7/09/2013, Chios, Greece, Podium Presentation Sirin Abdullah Haluk, Unlu Mehtat, Sokmen Selman, Canda Aras Emre, Aksoy Suleyman, Sarıoglu Sulen, Fuzun Mehmet The Prognostic Impact of “Tumor Budding” and its Relationship with Neoadjuvant Chemoradiothrapy in pT2N0 and pT3N0 Rectal Cancer, Hellenic-Turkish Summer School in Advanced Surgical Oncology,6-7/09/2013, Chios, Greece, Podium Presentation Akturk G, Sokmen S, Ellidokuz H, Canda AE, Unlu M, Sirin AH, Sagol O, Terzi C, Fuzun M, Sarıoglu S The Prognostic implications of percentage of tumor cells contacting surrounding stroma in mucinous colorectal carcinomas, 25th European Congress of Pathology, 08/2013, Portugal, Poster Presentation Şirin AH, Ünlü M, Sökmen S, Aksoy SÖ, Canda AE, Ellidokuz H, Sarıoğlu S pT2N0 ve pT3N0 Rektum Kanserli Hastalarda Tümör Tomurcuklanmasının Prognostik Önemi ve Neoadjuvan Kemoradyoterapi ile ilişkisi, 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2013, Antalya, Sözel Bildiri Sarıoğlu S, Aktürk G, Sökmen S, Ellidokuz H, Canda AE, Ünlü M, Şirin AH, Sağol Ö, Terzi MC, Fuzun M Kolorektal Müsinöz Karsinomlarda Çevre Stromayla Temas Eden Tümör Hücrelerinin Yüzdesinin Prognostik Anlamı, 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2013, Antalya, Poster Bildiri Selman Sökmen, Burak Ordin, Abdullah Haluk Şirin, Efendi Nasibov, Baha Arslan, Aras Emre Canda, Sülen Sarıoğlu, ‘Rektum kanserinde veri madenciliği(‘data mining’) tekniği kullanarak komplikasyonlar ve onkolojik sonuçlar öngörülebilir mi?’, 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2013, Antalya, Seçilmiş Sözel Bildiri Terzi MC, Sokmen S, Canda AE, Sirin AH, Sagol O, Yılmaz U Short-term oncological results of cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for peritoneal surface malignancies, 8th World Congress on Peritoneal Surface Malignancies, 11/2012, Almanya, Poster Bildiri Şirin AH, Ünlü M, Sökmen S, Ellidokuz H, Terzi MC, Canda AE, Soğol Ö, Sarıoğlu S Neoadjuvan Kemoradyoterapi Verilen Lokal İleri Rektum Kanserli Hastalarda Tümör Tomurcuklanmasının (“Tumor Budding”) Prognostik Önemi, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2012, İzmir, Seçilmiş Sözel Bildiri Cem Terzi, Selman Sökmen, Aras Emre Canda, Haluk Şirin, Özgül Sağol, Uğur Yılmaz, Funda Obuz, Sevda Özkardaşler, Mehmet Füzün Peritoneal Yüzey Malignitelerinde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapinin Kısa Dönem Onkolojik Sonuçları, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2012, İzmir, Poster Bildiri Sevinç Aİ, Şirin AH, Derici S, Canda AE, Koçdor MA, Saydam S Pariyetal kemik metastazı ile tanı alan tiroid foliküler karsinomu: Olgu sunumu, 5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, 04/2011, Antalya, Poster Bildiri Tufan E, Sökmen S, Şirin AH, Canda AE, Şimşek H, Fuzun M Rektum kanseri cerrahisinde komplikasyonlar: Risk faktörlerinin değerlendirilmesi, 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 05/2009, Antalya, Seçilmiş Serbest Bildiri Tufan E, Sökmen S, Şirin AH, Canda AE, Şimşek H, Fuzun M Rektum kanseri cerrahisinde komplikasyonlar: Risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, İzmir, Sözel Bildiri

Katıldığı Profesyonel Görev/Bilimsel Etkinlikler

Katıldığı Profesyonel Görev/ Bilimsel Etkinlikler 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu, Reoperatif Kolorektal Cerrahi, 14-16 Kasım 2014, İzmir 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya Uluslar Arası Katılımlı Peritoneal Karsinomatozis Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal ve Pelvik Cerrahi Birimi, 2-3 Mayıs 2011, İzmir Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010,İzmir 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara 15. Ege Onkoloji Günleri, Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar, 7-8 Mayıs 2010, İzmir 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, Türk Cerrahi Derneği, 10-12 Aralık 2009, Ankara 12. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, İzmir

Katıldığı Kurslar

The American Society of Clinical Oncology Multidisciplinary Cancer Management Course, 20-21 Kasım 2008, Çeşme Moleküler Biyoloji ve Genetik kursu, 23-27 Şubat 2009, İzmir TKRCD Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 15-16 Aralık 2011, İzmir Sitoredüktif Cerrahi (SRC) ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HIPEK) Kursu, Türk Cerrahi Derneği, 23 Mayıs 2012, İzmir Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 23 Şubat 2013, Aydın Hellenic-Turkish Summer School in Advanced Surgical Oncology, 6-7 Eylül 2013, Chios, Greece ESSO Advanced Course on the Treatment of Peritoneal Metastases: Facts, Problems and Future Perspectives, 31 Ekim- 1 Kasım 2013, İzmir Cerrahi Endoskopi Eğitimi, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mayıs-Temmuz 2014, Kayseri Cadaveric Dissection Course, Treatment of Advanced Ovarian Cancer with Special Emphasis on Cytoreductive Surgery and HIPEC, 18-19 Ekim 2014, İzmir Kolorektal Cerrahide TEO – TEM – TAMIS – NOTES Uygulamaları Kursu, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 19 Mayıs 2015, Antalya

Specializations

Languages

Registrations

“ Abdullah Haluk ŞİRİN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: