Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Kenan ÖZTORUN

“ Kenan ÖZTORUN” Locations

About “ Kenan ÖZTORUN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011

Mesleki Deneyim

S.B Samsun Gazi Devlet Hastanesi 2012-2014S.B Niğde Devlet Hastanesi 2014-2016S.B Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016-2018Niğde Ömer Halisdemir Üviversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD 2018-2022Niğde Özel Hayat Hastanesi 2022-2023Medicana International Ankara Hastanesi 2023-Halen

Tıbbi İlgi Alanları

Endoüroloji ( Endoskopik ve laparoskopik ürolojik cerrahiler )ÜroonkolojiProstat hastalıkları tanı ve tedavisiÜriner sistem taş hastalıklarıKadın ÜrolojisiÇocuk ÜrolojisiAndroloji

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerA1. A retrospective analysis of mathieu and tip urethroplasty techniques for distal hypospadias repair; A 20 year experience. Archivos Espanoles De Urologia, 2017 Sep;70(7):679-687.Oztorun K, Bagbanci S, Dadali M, Emir L, Karabulut A.A2. The role of retroperitoneoscopy in the management of simple renal cysts, Ann Clin Anal Med 2020;11(4):287-290.Ataç F, Beyaz C, Öztorun K, Öztekin Ü.A3. Evaluation of sexual function according to the size of the needle used in transrectal-ultrasonography-guided prostate biopsy Bull Urooncol 2021;20(3):138-141Turgut H, Sarier M, Oztorun K, Yalcin K, Ozgur GKA4. Field study for determining the effect of COVID-19 on healthcare workers Ann Clin Anal Med 2021Çınaroğlu NS, Öztorun K, Kaçmaz M, Öztorun ZYA5. Evaluating the Social Anxiety Depression Levels and Accompanying Psychosocial Problems in Children Diagnosed with Enuresis Cureus 14(8): e28351Yılmaz Oztorun Z, Gordeles Beser N, Oztorun K, Baysan Arabacı LA6. Hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy: 1864 cases in 15 years experience Turkish Journal of Medical Sciences: Vol. 52: No. 4, Article 53.Günaydın B, Uçar T, Arpalı E, Akyollu B, Akıncı S, Karataş C, Öztorun K, Koçak BA7. The use of ilioinguinal and iliohypogastric nerve block anesthesia in inguinal bladder hernia repair Ann Clin Anal Med 2023Öztorun K, Kaçmaz M, Bolat HB. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:B1. Ekstrakorporeal Litotripsi Sonrası Retrograde İntrarenal Cerrahi Güvenli Mi? Ne Zaman Yapılmalı?, 1st International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 1/3 March 2019 AnkaraC. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: C2.1. Ürolojik Vakalara Literatür Eşliğinde Yaklaşım ( 2019 ), Sayı: 1, Sayfa: 281Bölüm Adı: Bifid Üreterin Kör Sonlanan Distal Dalında Gelişen Taş: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiÖztorun K.C2.2. Türkiye Klinikleri Üroloji – Özel Konular Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalığı ( 2020 ), Sayı:1, Sayfa: 74Bölüm Adı: Çocuklarda Üreterorenoskopi ve Retrograd İntrarenal Cerrahi: Teknik, Endikasyonlar ve KomplikasyonlarıGünaydın B, Öztorun K, Sılay MS.C2.3. Üroonkolojide Güncel Perspektif ( 2022 ), Chapter:6, Sayfa: 47Bölüm Adı: Böbrek Tümörlerinde Biyopsinin Yeri Öztorun K.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:D1. Frequency of Incidental Cancer in Transurethral Prostate Resection Materials and Our Clinical Approach to These Patients; a Retrospective File Scan, Kafkas Journal of Medical Science 9 (1), 11-16Özbey C, Öztorun KD2. Results of Living With an Encrusted Double J Stent for More Than 10 Years, Yeni Üroloji Dergisi , 15 (2) , 59-65 . DOI: 10.33719/yud.517004Akdeniz E, Öztorun KD3. Carbon Coated Beads and Dextranomer/Hyaluronic Acid Copolymer in the Treatment of Primary Vesicoureteral Reflux of Female Adults J Reconstr Urol. 2020;10(2):49-55Köse O, Günaydın B, Akın Y, Görgel SN, Özcan S, Yorulmaz EM, Öztorun K, Yılmaz YD4. Technostress in Medical Students During Pandemic-Prompted Distance Education: Adaptation of Technostress Scale Based on Person-Environment Misfit Theory TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2022, volume 21 Issue 3Erdoğan A, Öztürk M, Erdoğan P, Zor RK, Çınaroğlu S, Öztorun K, Kayabaş ÜE. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:E1. Sözel BildirilerMetabolik Sendromun Mesane Kanseri Üzerine Etkisi, 13.Üroonkoloji Kongresi 8/12 Kasım 2017, AntalyaAmfizematöz pyelonefrit hastalarında uygulanan diversiyon yöntemleri ve olası nefrektomi ile ilişkisi, 14.Ulusal Endoüroloji Kongresi 1-4 Nisan 2021 OnlineSağ Renal Arter Anevrizmasının Spontan Rüptürü ve Endovasküler Onarımı, Marmara Travma Sempozyumu 22/23 Eylül 2022, İstanbulE2. Poster BildirilerVezikovajinal Fistüllerin Tedavisi: Retrospektif Bir Çalışma, 21.Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim/3 Kasım 2010 İstanbulTekrarlayan Hipospadiyas Onarimlarinda Mathieu ve TlP Uretroplastl Teknikleri Kullanılarak Elde Edilen Sonuçlarin Retrospektif Analizi, 11.Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 16/18 Aralık 2011 AntalyaTravma Sonrası Gelişen Çocuk ve Adolesan Üretra Darlıklarının Tedavisinde Açık Rekonstrüksiyon Tekniklerinin Uzun Dönem Sonuçları, 11.Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 16/18 Aralık 2011 AntalyaDistal Hipospadiyas Onarımında Kullandığımız, Mathieu ve Tıp Üretroplasti Tekniklerinin Sonuçlarının Retrospektif Analizi: 20 YıIlık Deneyimlerimiz, 11.Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 16/18 Aralık 2011 AntalyaMesane Divertikülü İçerisinde Dev Taş ve Sarkomatoid Diferansiasyon Gösteren Tümörü Bulunan İpsilateral Hidroüreteronefrozlu Olgu, 11.Üroonkoloji Kongresi 6/10 Kasım 2013 AntalyaMesane Herniasyonu Olgu Sunumu ve Laparoskopik Onarımı, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, AnkaraRetroperitoneoskopik Böbrek Kisti Dekortikasyonu Tüm Basit Böbrek Kistleri İçin Uygulanabilir mi?, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, AnkaraIkinci Basamak Sağlık Kuruluşunda 211 Hastalık Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, AnkaraPelvik Kemik Fraktürü Sonrası Gelişen İntravezikal Kemik Penetrasyonu, 15 Yıl Sonra Başvuru: Olgu Sunumu, 3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2/6 Kasım 2016, AntalyaAltı Yaşında Kız Çocukta Pelvik Ektopik Böbrekte Grade III Yaralanmaya Yaklaşım: Olgu Sunumu, 3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2/6 Kasım 2016, Antalyaİki Farklı Segmentte Barsağa İnvaze Mesanenin Nadir Görülen Tümörü: Urakal Adenokarsinom Olgu Sunumu, 13.Üroonkoloji Kongresi 8/12 Kasım 2017, AntalyaBifid Üreterin Kör Sonlanan Distal Dalında Gelişen Taş: Olgu Sunumu, 27.Ulusal Üroloji Kongresi 26/29 Ekim 2018, Bafra KKTCUzun Süreli Vücutta Unutulmuş Taşlaşmış̧ Double J Stent Sonrası Gelişen Nonfonksiyone Böbrek Tedavisi 4.Ürolojik Cerrahi Kongresi 31 Ekim/4 Kasım 2018, Antalyȧ Ender Saptanan Hidroüreteronefroz Nedeni: Ürotelyal Ürotelyal Fibroepitelyal Polip ve Endoskopik Tedavisi, 14.Ulusal Endoüroloji Kongresi 1-4 Nisan 2021 OnlineE3. Video BildirilerRetroperitoneoskopik Basit Nefrektomi, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, AnkaraRetroperitoneoskopik Üreterolitotomi, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, AnkaraG. Diğer yayınlar:G1. Ulusal ve Bölgesel Toplantı Sunumları:Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Olgu Sunumu 18/19 Nisan 2009, AnkaraAcceptance of and discontinuation rate from erectile dysfunction oral treatment in patients following bilateral nerve-sparing radical prostatectomy, Ankara Ürologlar Derneği ( AUD ) Asistan Eğitim Toplantıları 30 Ocak 2010, Ankara Eur Urol. 2008 Mar;53(3):564-70. Epub 2007 Aug 20.Salonia A, Gallina A, Zanni G, Briganti A, Dehò F, Saccà A, Suardi N, Barbieri L, Guazzoni G, Rigatti P, Montorsi F.Potency, continence and complications in 3,477 consecutive radical retropubic prostatectomies, Ankara Ürologlar Derneği ( AUD ) Asistan Eğitim Toplantıları 6 Kasım 2010, AnkaraJ Urol. 2004 Dec;172(6 Pt 1):2227-31.Kundu SD, Roehl KA, Eggener SE, Antenor JA, Han M, Catalona WJ. Nutcracker Sendromu; Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Toplantısı 22 Kasım 2013, SamsunKasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserlerinde (KİOMK) İntrakaviter Tedaviler, Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi Toplantısı 7 Mart 2013, SamsunG2. Makale Çevirisi:İdiyopatik Erkek İnfertilltesinde Klomifen Sitrat ve Antioksidasyon Kombinasyon Tedavisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma, Androloji Bülteni 45.Sayı, Haziran 2011G3. Kongre Katılımları:Ürolojide Güncel Yaklaşımlar 28 şubat/1 Mart 2008, AnkaraAndrolojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi 5/7 Haziran 2008, İstanbulÜrolojide Güncel Yaklaşımlar-II Androloji 27/28 Şubat 2009, AnkaraUlusal Bilinçle Güncel Üroloji 18/19 Nisan 2009, Ankara9.Üroonkoloji Kongresi 4/8 Kasım 2009, AnkaraÜrolojide Asistanlık ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010 23/24 Ocak 2010, İstanbul9.Laparoskopik Üroloji Sempozyumu 9/10 Nisan 2010, Konya8.Ulusal Androloji Kongresi 20/23 Mayıs, İzmir1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 23/26 Haziran 2010, Ankara21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim/3 Kasım 2010, İstanbulCinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Cerrahi 15 Nisan 2011, AnkaraOnco Forum-Üroloji 7 Mayıs 2011, Ankara11.Üroonkoloji Kongresi 6/10 Kasım 2013, AnkaraTürk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Toplantısı 5 Mart 2014, Samsun3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, Ankara2.Ürolojik Cerrahi Kongresi 5/9 Kasım 2016, AntalyaAnkara Hastanesi Ürolojik Laparoskopi Günleri-1 13 Aralık 2014, Ankara11.Ulusal Endoüroloji Kongresi 23/26 Nisan 2015, Antalya12.Üroonkoloji kongresi 9/12 Kasım 2016, AntalyaEuropean Association of Urology 11/15 March 2016, MunichThe European Congress of Laparoscopy and Robotics 9/11 June 2016, Lisboa3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2/6 Kasım 2016, Antalya12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12/15 Nisan 2017, Nevşehir26.Ulusal Üroloji Kongresi 9/12 Ekim 2017, Girne KKTC13.Üroonkoloji Kongresi 8/12 Kasım 2017, Antalya27.Ulusal Üroloji Kongresi 26/29 Ekim 2018, Bafra KKTC4.Ürolojik Cerrahi Kongresi 31 Ekim/4 Kasım 2018, Antalyȧ ASCO Direct Highlights 2019 Genitourinary Cancer Symposium 10/11 Mayıs 2019, Ankara6.Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi 2/6 Ekim 2019, Antalya14.Üroonkoloji Kongresi 6/10 Kasım 2019, AntalyaG3. Kurs Katılımları:İç Anadolu Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Kursu 6/7 Haziran 2009, AnkaraÜroonkoloji Okulu Temel Üroonkoloji Eğitimi 15/17 Ekim 2010, İzmirHacettepe Üroanatomi Günleri-1 Teorik ve Cerrahi Uygulamalı Kadavra Diseksiyon Kursu 24/25 Aralık 2010, AnkaraI.Uygulamalı Perkütan Nefrolitotomi Sempozyum ve Kursu 7/9 Eylül 2011, AnkaraMesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Programı-Düzey 1 Aralık 2011, AnkaraGeleceğin Ürologları Yetişiyor 2 26/29 Mayıs 2016, İstanbulİleri Düzey Laparoskopi, Üroonkoloji, Endoüroloji ve Renal Tarnsplantasyon Eğitimi 1 Mart/29 Ağustos 2019 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji AD, SamsunKlinik Araştırmalar Derneği Temel İyi Klinik Uygulamalar ( Ver 2.0 ) Uzaktan Eğitim Programı 12/18 Ekim 2019Temel Biyoistatistik Kursu 23/24 Kasım 2019, Ankara

Specializations

Languages

Registrations

“ Kenan ÖZTORUN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: